Nazwa pracodawcy:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data dodania:
2022-05-13

Nr referencyjny:
7000197pra

Miejsce pracy:
Polska, Poznań
województwo: wielkopolskie

Kontakt:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Inspektor

Opis stanowiska

Warunki pracy


 •  Praca administracyjno-biurowa,

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Budynek wyposażony w windę osobową,

 • Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),

Zakres zadań

 • Prowadzi pod nadzorem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji.
 • Prowadzi pod nadzorem sprawy związane z wydaniem opinii i uzgodnień w formie postanowień w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz w toku ponownej oceny w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji
 • Weryfikuje karty informacyjne przedsięwzięć i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w toku prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • Bada prawidłowość w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy gmin
 • Przygotowywuje informacje o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia oraz uzupełnia bazy danych o prowadzonych postępowaniach
 • Uczestniczy w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział
 • Weryfikuje analizy porealizacyjne i wyniki monitoringu zrealizowanych przedsięwzięć

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, chemii, fizyki lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego ,
 • Znajomość przepisów ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Umiejętności komunikowania się i pracy w zespole,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętności analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Asertywność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • Otwarty stosunek do klienta,
 • Znajomość ustaw:  kodeks postępowania administracyjnego  Prawo ochrony środowiska,  o odpadach,  o ochronie przyrody,  Prawo wodne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,

Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."