Nazwa pracodawcy:
Archiwum Państwowe w Katowicach

Data dodania:
2022-05-13

Nr referencyjny:
7000179pra

Miejsce pracy:
Polska, Katowice
województwo: śląskie

Kontakt:

Archiwum Państwowe w Katowicach

Młodszy specjalista

Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu


- praca przy sztucznym oświetleniu


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, skaner)


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze (budynek 1 piętrowy)


- konieczność poruszania się między kondygnacjami, brak dźwigu osobowego


- brak specjalistycznych urządzeń, umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy. Przeprowadza nabory, zakłada i prowadzi akta osobowe
 • Wydaje zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie
 • Prowadzi sprawy wynikające z rachuby płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Prowadzi rozliczenia z ZUS i pracownikami w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Prowadzi sprawy emerytalno-rentowe
 • Prowadzi całość spraw związanych z PPK
 • Obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników w celu prawidłowego rozliczania czasu pracy
 • Prowadzi kompleksową politykę szkoleniową w Archiwum
 • Bada potrzeby szkoleniowe i doskonalenia zawodowego, przygotowuje plany szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych oraz je organizuje i zgłasza pracowników na szkolenia
 • Sporządza sprawozdania dotyczące struktury zatrudnienia i wynagrodzenia na potrzeby własne i urzędów, w tym GUS. Rozlicza PFRON
 • Prowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną pracowników oraz sprawy związane z ocenami okresowymi członków korpusu służby cywilnej

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Kursy z zakresu kadr i płac
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i o państwowym zasobie kadrowym
 • Znajomość przepisów z zakresu wynagrodzeń w sferze budżetowej, ubezpieczeń społecznych
 • Biegła obsługa komputera, znajomość Pakietu MS Office
 • Łatwość komunikacji i dobrego argumentowania
 • Samodzielność, dokładność, terminowość, obowiązkowość
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie podstawowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: Płatnik (ZUS), Progman Kadry, Płace
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Znajomość funkcjonowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD)
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym

Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."