Nazwa pracodawcy:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania:
2024-02-11

Nr referencyjny:
8788201pra

Miejsce pracy:
Polska, Warszawa
województwo: mazowieckie

Kontakt:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Radca

Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Analizuje trendy w funkcjonowaniu sektorów przemysłowych w skali krajowej oraz międzynarodowej oraz identyfikuje bariery ich funkcjonowania
 • Opracowuje mechanizmy wsparcia w postaci projektów ustaw lub programów pomocowych
 • Prowadzi współpracę i uzgodnienia z kluczowymi interesariuszami, w tym przedstawicielami organizacji branżowych oraz innymi resortami, a także pozostałymi instytucjami szczebla centralnego w kraju i za granicą
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego, w tym m.in. opracowuje projekty aktów prawnych lub założeń do aktów prawnych oraz reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych
 • Uczestniczy w przygotowywaniu dokumentów strategicznych takich jak strategie i polityki rozwoju poprzez m.in. gromadzenie danych i innych źródeł informacji, formułowanie zapisów dokumentów strategicznych oraz prowadzenie konsultacji i uzgodnień
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc. w zakresie polityki przemysłowej
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich
 • Zarządza projektami realizowanymi w Ministerstwie w ramach poddziałania 2.4.1 i 2.4.2 POIR 2014-2020; FENG 2021-2027 oraz PT FE 2021-2027

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym w środowisku akademickim lub biznesowym lub w administracji publicznej (w tym co najmniej rok w dziedzinie przemysłu)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Wiedza z zakresu polityki przemysłowej, w szczególności: sytuacji sektorów, trendów gospodarki światowej
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Myślenie analityczne (Umiejętności analizowania, wnioskowania i konstruowania samodzielnych ocen)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."