Nazwa pracodawcy:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania:
2024-02-11

Nr referencyjny:
8788195pra

Miejsce pracy:
Polska, Wrocław
województwo: dolnośląskie

Kontakt:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Inspektor wojewódzki

Opis stanowiska

Warunki pracy


 •  praca w siedzibie Urzędu,
 •  wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 •  stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,
 •  narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 •  występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 •  budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych podległych Wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z zatwierdzonym programem kontroli,
 • opracowuje projekty zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w przypadku stwierdzenia naruszeń

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • komunikatywność,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."